FAQ

Kolizja drogowa

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.


Wypadek drogowy

„Wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.


Szkoda komunikacyjna częściowa

Występuje wtedy, gdy pojazd uległ uszkodzeniu a jego naprawa jest możliwa i koszty naprawy nie przekraczają wartości pojazdu w dniu szkody.


Szkoda komunikacyjna całkowita

Występuje wtedy, gdy pojazd uległ uszkodzeniu a jego naprawa jest niemożliwa lub koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu w dniu szkody.

Wylicza się wtedy dwie wartości:

wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień szkody,

wartość pozostałości (wraku) pojazdu.

Wypłacane odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym i wartością wraku.